Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

«Έξυπνο σπίτι»: Επιδότηση με voucher έως 1000 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη

29 Μαρτίου 2023 11:58
«Έξυπνο σπίτι»: Επιδότηση με voucher έως 1000 ευρώ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του προγράμματος «Smart Readiness» για την υλοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Με την ευκαιρία, δείτε το επίδομα «βάλσαμο» που θα καταβληθεί τέλη Μαρτίου.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

Το πρόγραμμα «Smart Readiness» παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16818 με τίτλο: «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια».

Ο Οδηγός τους Προγράμματος «Smart Readiness»

Επιλέξιμα κτίρια

Οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης
 • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίω
 • Το Voucher εκδίδεται επ’ ονόματι του Διαχειριστή και δύναται να εξαργυρωθεί από τον Εγκαταστάτη.

«Έξυπνο σπίτι»: Επιδότηση με voucher έως 1000 ευρώ

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα κτίρια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια και ειδικότερα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης και
 • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.
 • Εφόσον κάποιος εκ των ιδιοκτητών μίας πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας συνιστά επιχείρηση, θα πρέπει να διατεθούν οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ως άνω ιδιοκτητών προκειμένου να ελεγχθεί η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του κανονισμού από οποιαδήποτε εκ των επιχειρήσεων, το κτίριο δεν θα είναι επιλέξιμο.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

 • Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού
 • Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 • Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 • Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP). Στο τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνεται καλωδίωση, καθώς αυτή θα εγκατασταθεί από τον Πάροχο Πρόσβασης κατά τη σύνδεση του κτιρίου. Η τοποθέτηση του καλωδίου εντός της σωλήνωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από τον ΔΕΔΔΗΕ (Β) / τον πάροχο φυσικού αερίου (Γ) / τον αρμόδιο συνεργάτη-συντηρητή του κτιρίου (Δ και Ε) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο Πρόγραμμα «Smart Readiness»
 • Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:
 • Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του
  πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου)
 • Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO - Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών
  Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων

Ως ημερομηνία λήξης της περιόδου εξαργύρωσης Vouchers για την οποία επιτρέπεται η εξαργύρωση Vouchers, ορίζεται η Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα ποσά - Παραδείγματα υπολογισμού του voucher

Το Voucher ανά κτίριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν
(υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις
εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό
του Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:

«Έξυπνο σπίτι»: Επιδότηση με voucher έως 1000 ευρώ

Πίνακας επιδότησης για κάθε κατηγορία στα πλαίσια του προγράμματος “Smart Readiness Voucher Scheme”

Για μια πολυκατοικία τεσσάρων (4) ορόφων με πυλωτή όπου θα τοποθετηθεί ένα (1) BEP και
τέσσερα (4) FBs, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών Α έως Ε,
το συνολικό ποσό του Voucher υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

«Έξυπνο σπίτι»: Επιδότηση με voucher έως 1000 ευρώ

Παράδειγμα για επιδότηση στο πρόγραμμα και Παραδείγματα υπολογισμού ποσού Voucher Για μια πολυκατοικία

Ολόκληρη η προκήρυξη για το πρόγραμμα «SMART READINESS»

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share