Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Έξτρα επίδομα 200 ευρώ με μόνο 2 προϋποθέσεις

Ευχάριστα νέα για όσους Έλληνες πολίτες δεν έχουν δουλειά

19 Αυγούστου 2022 12:59
Έξτρα επίδομα 200 ευρώ με μόνο 2 προϋποθέσεις
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Νέο επίδομα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του για χιλιάδες ανθρώπους που είναι άνεργοι αλλά δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Δείτε επίσης: «Τρέχουν» οι αιτήσεις στην ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ για το επίδομα 1.000 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τη δυνατότητα ενός επιπλέον επιδόματος έχουν οι άνεργοι, οι οποίοι συμπληρώνουν δώδεκα μήνες τακτικής επιδότησης στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ή δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Το επίδομα που δίνει η ΔΥΠΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των δικαιούχων, είναι το βοήθημα μακροχρόνια ανέργων.

Τι είναι το βοήθημα μακροχρονίως ανέργων

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι, καθώς και εκείνοι των κρατών – μελών της ΕΕ που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Προϋποθέσεις για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Ηλικία από 20 έως 66 ετών Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση, ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι πολίτες λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του Ν.Δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική με το επίδομα αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 €. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 € για κάθε ανήλικο τέκνο (δηλ. κάτω των 18 ετών). Έτσι π.χ. για τον/την συναλλασσόμενο/-η που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του/της εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) €.

Σημείωση: ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του/της συναλλασσόμενου/-ης, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του/της.

Παραδείγματος χάριν, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2021, οι πολίτες θα προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019.

Δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και μακροχρονίως ανέργων (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος). Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους, ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Έξτρα επίδομα 200 ευρώ με μόνο 2 προϋποθέσεις
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δικαιολογητικά για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Αίτηση του δικαιούχου προς την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησής του

- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης του δικαιώματος φορολογικού έτους, που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET ( Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ)

- Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, συνημμένη στη σχετική αίτηση, στην οποία βεβαιώνονται τα ακόλουθα:

ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον Οργανισμό ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης ότι έλαβε γνώση πως μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην ενέργεια που απαιτείται εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία ότι όσα δικαιολογητικά υποβάλλει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους/-ες έχουν ανήλικα τέκνα- -Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ -Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. -Διάρκεια και ποσό επιδότησης για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 € και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού και σε καμία περίπτωση πέραν των δώδεκα μηνών.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share