Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

ΔΕΗ: Αλλαγές στο κοινωνικό τιμολόγιο - Η έκπτωση 30% και οι αρνητικές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει!

Πώς θα κάνετε διακανονισμό των χρεών σας στη ΔΕΗ

11 Ιουνίου 2021 08:40
ΔΕΗ: Αλλαγές στο κοινωνικό τιμολόγιο - Η έκπτωση 30% και οι αρνητικές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει!
Από Γιάννης Κυριακόπουλος

ΔΕΗ: Αλλαγές έρχονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ μετά από σχετική εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία διαμορφώθηκε μετά τις καταγγελίες πολιτών για αδικίες στην ένταξη δικαιούχων στην ευεργετική ρύθμιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αρχή εισηγήθηκε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη διεύρυνση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των οικείων φορέων με σκοπό την άμεση άντληση και επικαιροποίηση στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων καταναλωτών για ένταξη στο ΚΟΤ και στο ΜΕΠ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ – όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει- η ένταξη των δικαιούχων καταναλωτών στο ΚΟΤ πραγματοποιείται, κατόπιν αίτησής τους, για ένα ολόκληρο έτος.

Στη συνεχεία, η παραμονή στο συγκεκριμένο ειδικό τιμολογιακό καθεστώς των ήδη ενταχθέντων καταναλωτών, προϋποθέτει την υποβολή νέας αίτησης εντός δυο (2) μηνών από τη λήξη της οριζόμενης ή της παραταθείσας προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς και τη διενέργεια επανελέγχου της συνδρομής των απαιτούμενων από τον νόμο προϋποθέσεων.

Ανάλογες ρυθμίσεις υφίστανται και για την ανανέωση ένταξης ευάλωτων καταναλωτών στο ΜΕΠ, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση έγκρισης της παραμονής τους στο ΚΟΤ επέρχεται αυτόματα η επανυπαγωγή στο Μ.Ε.Π.

Αλλαγές στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Περαιτέρω, βάσει της υπ’ αριθ. 424/2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, έχει προβλεφθεί η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με στόχο την άντληση και διασταύρωση στοιχείων και πληροφοριών για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων υπαγωγής στο ΚΟΤ.

Εν προκειμένω, ευάλωτοι καταναλωτές, οι οποίοι είχαν καταστεί δικαιούχοι του ΚΟΤ, προσέφυγαν στην Αρχή διαμαρτυρόμενοι ότι εξήλθαν προσωρινά του προνομιακού καθεστώτος, παρότι πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής σε αυτό, εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης αίτησης ανανέωσης.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Συνήγορος πρότεινε τη θέσπιση της άπαξ υποβολής αίτησης ένταξης στο ΚΟΤ και στο ΜΕΠ καθώς και της αυτεπάγγελτης διενέργειας ετήσιου διοικητικού ελέγχου επί των νόμιμων προϋποθέσεων παραμονής των καταναλωτών στο οικείο καθεστώς, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις προσωρινής απώλειας νομίμων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της ιδίας παρέμβασης, σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων ένταξης ευάλωτων καταναλωτών στο ΚΟΤ, διατυπώθηκαν από την Αρχή οι ακόλουθες κρίσιμες επισημάνσεις:

* Βάσει της σχετικής απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, η εξακρίβωση της ιδιότητας του ΑμεΑ ή της μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης (απόκτηση πρόσθετου τέκνου) διενεργείται αποκλειστικά μέσω της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης εισοδήματος, η οποία όμως αφορά το προηγούμενο του έτους ένταξης στο ΚΟΤ (φορολογικό) έτος.

Κατά συνεπεία, νοικοκυριά τα οποία αποκτούν τέκνο ή έχουν στη σύνθεσή τους μέλη που πιστοποιήθηκαν ως ΑμεΑ κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, δεν δύνανται να απολαύσουν το σχετικό ευεργέτημα ευθύς αφότου επέλθουν οι σχετικές μεταβολές και υποχρεούνται να περιμένουν τη φορολογική δήλωση του επόμενου οικονομικού έτους προκειμένου να δηλώσουν τα νέα στοιχεία αναφορικά με την αναπηρία ή την οικογενειακή κατάσταση και να αιτηθούν εν συνεχεία την υπαγωγή στο ΚΟΤ.

* Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το σχετικό ευεργέτημα δεν τυγχάνει αναδρομικής εφαρμογής -δηλαδή παρέχεται στους δικαιούχους ευάλωτους καταναλωτές από τον χρόνο έγκρισης της σχετικής αίτησής τους και εφεξής και όχι από τον χρόνο επέλευσης των παραπάνω μεταβολών- γίνεται αντιληπτό ότι η ελλιπής νομοθετική πρόνοια έχει εν προκειμένω ως επακόλουθο τη μη ανεκτή δικαιοκρατικά απώλεια απονεμόμενων δικαιωμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Αρχή πρότεινε:

 • Την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την άρση της ανωτέρω δυσμενούς συνθήκης.
 • Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠΑ και με το πληροφοριακό σύστημα Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων για την άντληση και επικαιροποίηση των απολύτως αναγκαίων σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.

ΔΕΗ: Η έκπτωση 30% και οι αρνητικές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει!

ΔΕΗ: Έρχονται και άλλα βάρη στους λογαριασμούς του ρεύματος; Η έκπτωση 30% και οι αρνητικές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει! Το παρασκήνιο της απόφασης και πώς θα κάνετε διακανονισμό των χρεών σας.

Από τα τέλη του 2020, με αφετηρία αφενός την έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα που άνοιξε το δρόμο για μια έκρηξη κερδοσκοπίας στην χονδρεμπορική τιμή, αφετέρου την έναρξη ενός ανοδικού ράλι στις τιμές των αεριών ρύπων, ως συνέπεια των υψηλών στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, όλες οι τιμές της ενέργειας – χονδρεμπορική, φυσικό αέριο κλπ. – άρχισαν να κινούνται ανοδικά.

Το αποτέλεσμα ήταν ο πολλαπλασιασμός των καταγγελιών των καταναλωτών στην ΕΚΠΟΙΖΩ για υπέρμετρες και αδιαφανείς χρεώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας που λάμβαναν τα νοικοκυριά.

Περνώντας οι μήνες το πρόβλημα μεγεθύνθηκε μέχρι που τον Μάιο παρενέβη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλώντας σε ακρόαση τους επικεφαλής όλων των εταιρειών ενέργειας για να δώσουν εξηγήσεις, η μεν ΔΕΗ σχετικά με τις χρεώσεις για τη ρήτρα αερίων ρύπων, οι δε πάροχοι σχετικά με τις χρεώσεις της ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) που συνδέεται με την χονδρεμπορική τιμή.

Πού κατέληξαν όμως αυτές οι πολύ τεχνικές κουβέντες; Σε μια απόφαση της ΡΑΕ να επιβάλλει στη ΔΕΗ να καταργήσει τη ρήτρα αερίων ρύπων που τον Μάιο είχε εντάξει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών – και κάποιους μήνες νωρίτερα των επιχειρήσεων – επιφέροντας νέες αλλά σχετικά περιορισμένες αυξήσεις και να την αντικαταστήσει με τη ρήτρα ΟΤΣ που έχουν στους λογαριασμούς τους οι εναλλακτικοί πάροχοι για να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα και η διαφάνεια στις χρεώσεις και να δουλεύει ο ανταγωνισμός.

Αυξησεις στους λογαριασμούς του ρεύματος της ΔΕΗ

Για τον πολύ κόσμο είναι πρόβλημα να ενισχύεις τη διαφάνεια αυξάνοντας τις τιμές αλλά αυτό δεν απασχόλησε τη ΡΑΕ. Γεγονός είναι πάντως ότι με τη ζητούμενη αλλαγή, η ΔΕΗ οδηγείται σε τόσο μεγάλη αύξηση των χρεώσεών της που όπως ανακοίνωσε θα προχωρήσει σε μείωση 30% των τιμολογίων της για να τις εξουδετερώσει.

Αυτές οι αλλαγές στις χρεώσεις θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τον Αύγουστο, οπότε πρέπει να περιμένουμε ως τότε για να δούμε τι αρνητικές εκπλήξεις μπορεί να μας επιφυλάσσουν. Η ουσία είναι πάντως ότι η εισαγωγή της ρήτρας ΟΤΣ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αποτελεί μια μόνιμη και μάλιστα υψηλή επιβάρυνση η οποία, συν τοις άλλοις, φέρνει έντονη μεταβλητότητα.

Και το χειρότερο: κανείς δεν εγγυάται ότι αν αύριο η διοίκηση της ΔΕΗ διαπιστώσει ότι δεν «βγαίνει» με τα νέα μειωμένα τιμολόγια, θα τα αυξήσει εκ νέου, όπως είχε κάνει τον Αύγουστο του 2019, με απόφαση Χατζηδάκη. Και τότε θα πληρώνουμε και αυξημένα τιμολόγια και πρόσθετη υψηλή χρέωση για την ρήτρα ΟΤΣ.

Πώς θα κάνετε διακανονισμό των χρεών σας

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εφαρμόσει προγράμματα διακανονισμών με μηνιαίες δόσεις. Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των νοικοκυριών η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ έχουν μόνιμα προγράμματα διακανονισμού χρεών.

Οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως εξής:

Οι πελάτες διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο στις εξής 6 κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν:

 • Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
 • Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
 • Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους
 • λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού
 • Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
 • Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής
 • Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4 το σύστημα της ρύθμισης κλιμακώνεται με τα παρακάτω κριτήρια:
 • Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής
 • Για μηνιαίο λογαριασμό 101 – 250 ευρώ, προκαταβολή 15% και από 250 ευρώ και πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%
 • Σε όλες τις περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης είναι 24
 • Η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του μέσου μηνιαίου λογαριασμού (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, τότε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την προκαταβολή

Για τις κατηγορίες συνέπειας 5 και 6 η ρύθμιση γίνεται με 30% προκαταβολή και μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις. Αν έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους, χρειάζεται προκαταβολή 40% και μέχρι 12 δόσεις

Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες με άτοκες δόσεις έως 50% του μηνιαίου λογαριασμού που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας.

Τι να προσέξετε

Εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλείτε εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού

Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του διακανονισμού

Πώς να κάνετε την αίτηση

Απευθυνθείτε στα κατά τόπους Καταστήματα της ΔΕΗ, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 – 19:00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ εδώ.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share