Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

120 δόσεις: Πώς θα κάνετε την ασφαλή αίτηση για οφειλές; - Ποιοι αποκλείονται από την ρύθμιση;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

13 Μαΐου 2019 12:19
120 δόσεις: Πώς θα κάνετε την ασφαλή αίτηση για οφειλές; - Ποιοι αποκλείονται από την ρύθμιση;

Πώς θα κάνετε την ασφαλή αίτηση για οφειλές που αφορούν τις 120 δόσεις; Ποιοι αποκλείονται από την ρύθμιση;

Το δικαίωµα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατ’ εξαίρεση όμως αν υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, μόνο τότε η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Στο efka.gov.gr θα γίνουν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόεων για οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µέχρι την Παρασκευή αναµένεται να ανοίξει η πλατφόρμα.

Δόσεις

Για τους οφειλέτες μη μισθωτών και ασφαλισμένων (π. ΟΓΑ) η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Πρώτον, ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ.

Στους οφειλέτες μη μισθωτούς που επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλήςπαρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον επανυπολογισµό.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Για τους οφειλέτες εργοδότες και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη δόση της ρύθµιση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ημέρα του µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ημέρα κάθε επόµενου μήνα από το µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Υπενθυμίζεται πως η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του υποβάλλεται έως 30/09/2019.

Σύμφωνα με την νομοθετική πρόβλεψη :

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο παρέχεται μόνο σε οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί προοδευτικός συντελεστής υπολογισμού του αριθμού των μηνιαίων δόσεων σε συνάρτηση με την οφειλή, καθώς και της οικογενειακής τους κατάστασης και τον αριθμό των τέκνων τους.

Δόσεις

Όσοι οφειλέτες είχαν υπαχθεί και εξυπηρετούν με συνέπεια την προγενέστερη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση για το ανεξόφλητο οφειλόμενο ποσό. Μόνο σε περίπτωση διακοπής της καταβολής των μηνιαίων δόσεων αυτής έως 5 Μαΐου 2019, δύνανται να επαναρυθμίσουν την ανεξόφλητη εναπομείνασα οφειλή τους και να την εντάξουν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Όσοι οφειλέτες καταδικάστηκαν για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή δεν δικαιούνται ένταξης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν δικαιούνται ένταξης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Η προβλεπόμενη μηνιαία δόση των 30 ευρώ μηνιαίως καταλείπει εκτός ρύθμισης 120 δόσεων , τους οφειλέτες χρηματικού ποσού κατώτερου των 3.600 ευρώ, οι οποίοι δύνανται να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων

Οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο

ΕΝΦΙΑ κ.α. θα ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις που θα ανέρχονται το μέγιστο έως 18

Οφειλές νομικών προσώπων από έκτακτη αιτία, όπως ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις που θα ανέρχονται το μέγιστο έως 30.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν όσοι τύχουν ένταξης στην προσεχή ρύθμιση οφειλών τους και τούτο διότι η μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή η καθυστέρηση καταβολής των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα καθιστά αυτούς έκπτωτους.

Επιπρόσθετα, εκτός ρύθμισης θα καθίστανται, όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή, καθώς και όσοι υποπέσουν σε φορολογική παράβαση μη πληρωμής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και παραβάσεις φοροδιαφυγής, ή δεν εξοφλήσουν ή τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

Σε περίπτωση έκπτωσης από την ρυθμιστική διαδικασία θα λαμβάνει χώρα αναβίβαση των διαγραφέντων ποσών των προσαυξήσεων.

Τέλος πρέπει να υπομνησθεί ότι, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της φορολογικής οφειλής, η απαλλαγή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% ενώ η επιλογή μικρότερου αριθμού μηνιαίων δόσεων από τον προτεινόμενο από την φορολογική διοίκηση θα επιφέρει απομείωση των προσαυξήσεων και των τόκων έως και ποσοστό 90%. Όμως η επιλογή εξάντλησης του προτεινόμενου από την φορολογική διοίκηση αριθμού των δόσεων θα επιφέρει διαγραφή προσαυξήσεων της τάξεως του 10%

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share