Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση της προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 100 θέσεις εργασίας

Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους

15 Ιουνίου 2021 16:36
ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση της προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 100 θέσεις εργασίας
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε συνέχεια της προκήρυξης που αφορά 100 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε την Τρίτη (15/6) ο ΔΕΔΔΗΕ. Όπως επισημαίνει στη σχετική του ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 100 συνολικά θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Φθιώτιδας.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Παράλληλα δείτε πώς θα κάνετε την αίτηση σας για το Υπουργείο Οικονομικών - Πόσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο απ' όσους κάνουν αίτηση;

Ενημέρωση των υποψήφιων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

H ΔΕΔΔΗΕ A.E. στο πλαίσιο της υλοποίησης των προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου βάσει της Προκήρυξης 1/2021, προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR- Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.

I. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» (στο εξής “ΔΕΔΔΗΕ”), με έδρα στο δήμο Αθηναίων,
οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411 και
Α.Φ.Μ. 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία
έχετε κοινοποιήσει στον ΔΕΔΔΗΕ, τυγχάνουν επεξεργασίας ως ακολούθως:

II. Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και από που προέρχονται

Ο ΔΕΔΔΗΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους
υποψηφίους εργαζομένους, όπως αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2021 της
Εταιρείας).

ΙΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς τον σκοπό της διαπίστωσης της γνησιότητας των υποβαλλόμενων
εγγράφων, καθώς και της διενέργειας των νόμιμων διαδικασιών πρόσληψής σας.

IV. Νομική Βάση της επεξεργασίας

Ειδικότερα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 (β) του GDPR και άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου 4624/2019).

V. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων προς πρόσληψη, δεν πρόκειται να διαβιβασθούν σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό, με εξαίρεση τη διαβίβαση των απολύτως απαραίτητων εγγράφων ή στοιχείων προς άλλες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται, και με σκοπό τη διαδικασία ολοκλήρωσης της πρόσληψής τους, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας στην οποία θα προβεί η Εταιρεία για
τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων εργασίας τους.

ΔΕΔΔΗΕ

VI. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Κατόπιν της προσλήψεώς σας, τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται από το ΔΕΔΔΗΕ για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν. 1040/1980. Ο ατομικός φάκελος του εργαζομένου τηρείται καθ’ όλον τον εργασιακό βίο του εργαζομένου, καθώς και μετά τη λύση της σχέσεως εργασίας για 20έτη,ή μεγαλύτερο διάστημα εφόσον απαιτείται με σκοπό την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων του εργοδότη και του εργαζομένου, όπως για υπεράσπιση ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, σε τυχόν δικαστική ή άλλη διαφορά καθώς και για το σχετικό χρόνο της παραγραφής ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως ειδικότερα θα αναφέρεται στο κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των
Εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται, δε, πως το αρχείο δικαστικών υποθέσεων του ΔΕΔΔΗΕ, είτε εκκρεμών είτε περαιωθεισών αμετακλήτως, διατηρείται στο διηνεκές. Στον ΔΕΔΔΗΕ τηρείται αρχείο ανά διαδικασία επιλογής και ανά υποψήφιο σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή με τα στοιχεία και τα σχετικά δικαιολογητικά του συμμετέχοντος. Ο χρόνος τήρησης του υπόψη αρχείου προσδιορίζεται σε είκοσι (20) έτη πέραν του οποίου παραγράφεται κάθε αξίωση
και το αργότερο μέχρι την αμετάκλητη περαίωση οιασδήποτε δικαστικής διένεξης μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. και των υποψηφίων.

VII. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλετε στον ΔΕΔΔΗΕ για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2021, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των αναφερόμενων στην υπόψη Προκήρυξη:
 • Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
  τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών
  σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την
  ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
 • Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς διαχείρισης
  της υποψηφιότητάς μου προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2021.
 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share