Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Προκήρυξη για τους εκπαιδευτικούς: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Δείτε αναλυτικά...

7 Μαΐου 2019 17:36
Προκήρυξη για τους εκπαιδευτικούς: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 8 Μαίου και οι ενδιαφερόμενοι είναι χιλιάδες! Να πούμε ότι αυτή η προκήρυξη αφορά 4.500 μόνιμες θέσεις.

Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει ήδη δηµοσιεύσει σε ΦΕΚ τρεις προκηρύξεις για δεκάδες ειδικότητες, ενώ επίκεινται δύο ακόµη προκηρύξεις για να συµπληρωθούν οι απαιτήσεις σε προσωπικό και να καταρτισθούν οι πίνακες κατάταξης βάσει των οποίων θα γίνουν οι διορισµοί.

Πρώτοι καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για ειδικότητες που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 50 διαφορετικές ειδικότητες, που συναντώνται και σε κλασικές προκηρύξεις εκπαιδευτικών και αφορούν ΠΕ Θεολόγους, Φιλόλογους, Μαθηµατικούς, Φυσικούς, Χηµικούς, Φυσιογνώστες, Βιολόγους, Γεωλόγους, Γαλλικής, Αγγλικής, Γερµανικής, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Ιστορίας-Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Ιταλικής, Ισπανικής, Θεωρίας-Ιστορίας της Τέχνης, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Κοινωνικών Επιστηµών, Μουσικής, Οικονοµίας, Πολιτικούς Μηχανικούς-Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, Χηµικούς Μηχανικούς, Πληροφορικής, Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας, Γεωπονίας, ∆ιατροφής, Περιβάλλοντος, Εφαρµοσµένων Τεχνών, Ναυτικών Μαθηµάτων και Θεατρικής Αγωγής.

Οι κωδικοί

Οι παραπάνω ειδικότητες υπάγονται στους κωδικοποιηµένους κλάδους ΠΕ 01 έως 08, ΠΕ 11, ΠΕ 33 και 34, ΠΕ 40 και 41, ΠΕ 60 και 61, ΠΕ 70 και 71, ΠΕ 78 και 79 και ΠΕ 80 έως και ΠΕ 91. Αναλυτικά, οι απαραίτητοι τίτλοι, τα πρόσθετα προσόντα και οι σχετικές διαδικασίες περιλαµβάνονται στο ΦΕΚ 12/24.4.2019/τεύχος ΑΣΕΠ, που διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτηµα ∆’). Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ηµέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλούνται οι υποψήφιοι µε την ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 ανοίγει η προθεσµία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από ενδιαφεροµένους των κλάδων που περιλαµβάνονται σε δύο ακόµη προκηρύξεις:

Την 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας υποψηφίων µελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το προσωπικό αυτό υπάγεται στον κλάδο ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Για την κατάταξη σε αυτόν απαιτούνται εναλλακτικά Πτυχίο - δίπλωµα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωµα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ ή Πτυχίο - δίπλωµα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο - δίπλωµα Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων∆ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου - ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ή Πτυχίου - ∆ιπλώµατος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

Την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας υποψήφιων µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ22 Επαγγελµατικών Συµβούλων, ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών/Εργοθεραπευτών, ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ31 Εξειδικευµένων στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό των Τυφλών, στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των Τυφλών και στη Νοηµατική Γλώσσα των Κωφών. Οι υποψήφιοι των δύο παραπάνω προκηρύξεων καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού του τόπου, σε προθεσµία που ξεκινά στις 21 Μαΐου 2019 ηµέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Σύντοµα αναµένονται δύο ακόµη προκηρύξεις, που θα αφορούν άλλες ειδικότητες για την Εκπαίδευση της Ειδικής Αγωγής.

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share