Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Αύξησεις στα παράβολα ανανέωσης των νέων διπλωμάτων!

Έως και 50% αύξηση

27 Μαρτίου 2019 09:26
Αύξησεις στα παράβολα ανανέωσης των νέων  διπλωμάτων!

Τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι απέστειλε ο υπουργείο Μεταφορών σε όλους τους εμπλεκόμενους περιλαμβάνοντας τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών έως και τις Σχολές Οδηγών.

Μάλιστα το υπουργείο έχει σχεδιάσει τρία μεταβατικά στάδια ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση στο νέο σύστημα με το τρίτο στάδιο να εφαρμόζεται 20 μήνες μετά την ισχύ του νέου νόμου! Επίσης δείτε για το κύκλωμα πλαστών διπλωμάτων οδήγησης: Άυριο απολογούνται οι συλληφθέντες

Ειδικότερα όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών: «Είκοσι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόµου, οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται υποχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.»

Μέχρι τη δημιουργία των ειδικά διαμορφωμένων χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, οι ειδικές δοκιμασίες των δικύκλων συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάμενους χώρους θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.

Επίσης ξεκαθαρίζεται ότι η πρακτική εξέταση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά µε τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες των Σχολών που έχουν παράσχει στους υποψήφιους τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Αύξησεις στα παράβολα ανανέωσης του διπλώματος

Εξαίρεση αποτελούν οι οδηγοί άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, οι οποίοι εξετάζονται µε τα δικά τους οχήματα.

Πάντως οι ηλικιωμένοι που θα ανανεώσουν τα διπλώματά τους θα πληρώσουν παράβολα αυξημένο κατά 50% καθώς αντί για 10 ευρώ θα καταβάλουν 15 ευρώ!

Επίσης οι απρόσεκτοι οδηγοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους πέραν του κόστους εκτύπωσης θα συνεισφέρουν επιπλέον 30 ευρώ στον Προϋπολογισμό του Κράτους!

Κατά την πρακτική εξέταση επιτρέπεται η χρήση διερμηνέα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλογής του εξεταζόμενου, η δαπάνη της οποίας επιβαρύνει τον ίδιο.

Όσον αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις το υπουργείο Υποδομών ξεκαθαρίζει οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη, ομαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας. Ως αναγκαία μέτρα νοούνται η δημιουργία κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης.

Τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης δεν συμμετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Το πρώτο μεταβατικό στάδιο

Κατά το πρώτο μεταβατικό στάδιο, το οποίο διαρκεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως και ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται ως εξής:
Υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή, ο οποίος υποχρεωτικά κληρώνεται από τους υφιστάμενους εξεταστές.

Ο παριστάμενος εκπαιδευτής δεν επιτρέπεται να ανήκει στη Σχολή Οδηγών που παρείχε στον εξεταζόμενο μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Από τον ως άνω περιορισμό εξαιρούνται οι νησιωτικές περιοχές στις οποίες υφίσταται µία µόνο Σχολή Οδηγών.

Για την υλοποίηση του περιορισμού αυτού απαιτείται για κάθε επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς να προγραμματίζονται υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί τριών (3) τουλάχιστον Σχολών Οδηγών. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία θα προκύπτει η αντιστοιχία υποψηφίου και Σχολής παριστάμενου εκπαιδευτή, τηρουμένων:

▫ του ως άνω περιορισμού,

▫ ισομερούς κατανομής, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εξεταζόμενων ανά παριστάμενο εκπαιδευτή.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ανακοινώνεται στον εξεταστή παράλληλα µε την ανακοίνωση της επιλογής του στη συγκεκριμένη επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών επιτρέπεται και ο προγραμματισμός υποψηφίων οδηγών και οδηγών δύο (2) τουλάχιστον Σχολών Οδηγών, για κάθε επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής της μίας Σχολής παρίσταται στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων της άλλης Σχολής.

Κατά τον προγραμματισμό της δοκιμασίας η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών διασφαλίζει, κατόπιν ελέγχου, ότι, το ∆.Ε.Ε. φέρει σφραγίδα και υπογραφή της Σχολής Οδηγών που παρείχε στον υποψήφιο την απαιτούμενη εκπαίδευση (στην ίδια Σχολή ανήκει κατά τα ανωτέρω και το όχημα µε το οποίο διενεργείται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς).
Επίσης συνιστάται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε ευθύνη και των Σχολών Οδηγών, να αποφεύγουν τον προγραμματισμό, σε διαφορετικές επιτροπές την ίδια μέρα, του ίδιου εκπαιδευτή και του ίδιου εκπαιδευτικού οχήματος.

Ο εξεταστής, διασφαλίζει, κατόπιν ελέγχου, τα εξής:

Πραγματοποίηση πρώτου (1ου) σταδίου περί ειδικών δοκιμασιών µε τον υποψήφιο οδηγό µόνο του εντός του εκπαιδευτικού οχήματος χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή.

Πραγματοποίηση δεύτερου (2ου) σταδίου περί εξέτασης γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης υπό την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος.

Πραγματοποίηση των δύο (2) σταδίων την ίδια μέρα και υπό την παρουσία των ίδιων εξεταστών.

Ατό τη δημοσίευση του νόμου και έως την έναρξη του 3ου μεταβατικού σταδίου οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας.

Δεύτερο μεταβατικό στάδιο

Ένα μήνα μετά την έκδοση της απόφαση οι εξετάσεις υλοποιούνται ως εξής:

1 . Υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών ο οποίος κληρώνεται από τους ορισμένους του οικείου Περιφερειάρχη περί επιλογής εξεταστών κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ (ή αν δεν υπάρχουν τέτοιοι, κατηγορίας ∆Ε) από τους αιτούντες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς.

Τρίτο μεταβατικό στάδιο

Από την εφαρμογή του νόμου οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών διενεργείται σε δύο στάδια.

Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών.

Ειδικά για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, στους ανωτέρω αναφερόμενους χώρους ή ̟ πίστες ή οδούς σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7, θα εκτελούνται οι ειδικές δοκιμασίες της οπισθοπορείας µε στροφή, της στάθμευσης δεξιά ή αριστερά, καθώς και της επιτόπου στροφής µε κίνηση προς τα πίσω για την κατηγορία Β.

Είκοσι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόµου, οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται υποχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

Νέο χαράτσι 30 ευρώ

Το έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Μεταφορών επισημαίνει επίσης ότι:

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της άδειας οδήγησης καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

Οι εξεταστές µπορούν να διενεργούν εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες, µόνο αν αποκτήσουν αντίστοιχες άδειες οδήγησης μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου.

Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, ανήκουν οργανικά και υπηρετούν σε ∆/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Το κόστος εκπαίδευσης και διεξαγωγής των αναγκαίων εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών οδήγησης από τους υποψηφίους εξεταστές, βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι οδηγοί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλιστική δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαμβανομένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον ένα (1) µήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήµατος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δηµόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς.

Ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα Τέλη Κυκλοφορίας!


Ποια θα είναι τα πρόστιμα;
«Έκρηξη» σημείωσε ο αριθμός των ιδιοκτητών που δεν εξόφλησαν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2019 όπως επίσης και οι ακινησίες. Το athensmagazine.gr σας είχε ενημερώσει για το πότε λήγουν τα τέλη και ποια θα είναι τα πρόστιμα!

Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ έως τις 27 Φεβρουαρίου 2019 εισπράχθηκαν Τέλη Κυκλοφορία από 5,6 εκατ. οχήματα τα οποία απέφεραν στο κράτος 1,1 δισ. ευρώ.
Επίσης πάνω από 123.000 ιδιοκτήτες αποφάσισαν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις Εφορίες όλης της χώρας ώστε να γλιτώσουν από τα χαράτσια και τα τεκμήρια διαβίωσης.
Παράλληλα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε Φορολογική Ακινησία περίπου 980.000 οχήματα.

Από την άλλη μεριά η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναφέρει στα στοιχεία του 2018 πως ο στόλος των κυκλοφορούντων οχημάτων ανέρχεται σε πάνω από 8,1 εκατ. οχήματα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κρατικά οχήματα εκ των οποίων τα 5,2 εκατ. αφορούν σε ΙΧ, το 1,3 εκατ. σε φορτηγά, το 1,5 εκατ. σε δίκυκλα (όλα άνω των 50 κ.εκ.) και πάνω από 26.000 λεωφορεία τα οποία πρέπει να πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας.
Επομένως σε σύνολο 8,1 εκατ. οχημάτων πλήρωσαν μόλις 5,6 εκατ. τα Τέλη Κυκλοφορίας 2019 με αποτέλεσμα αρχικά να φαίνεται πως 2,5 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν τα Τέλη Κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μας ξεκαθάρισαν πως οι ακινησίες είναι πολύ πιθανό να συμπεριλαμβάνονται στον στόλο των οχημάτων καθώς μπορεί κάποιοι να είχαν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για λίγους μήνες.

Έτσι λοιπόν από το σύνολο των 8,1 εκατ. οχημάτων αφαιρέσαμε τα οχήματα που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία και ανέρχονται σε περίπου 1 εκατ. οχήματα με αποτέλεσμα ο αριθμός των ιδιοκτητών που φαίνεται ότι δεν έχουν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας 2019 να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο!
Να υπενθυμίσουμε πως από τον Απρίλιο του 2018 το Υπουργείο Μεταφορών παίρνει σε καθημερινή βάση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις κλοπές των οχημάτων. Κατά συνέπεια σε κάποιες παλαιές ακινησίες, που ήταν στην πραγματικότητα κλοπές, αποκαθίσταται η εικόνα τους σε καθημερινή βάση.
Επίσης υπάρχει και η ηλεκτρονική διασύνδεση με το Taxisnet όσο και με τη βάση δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών ώστε να είναι περισσότερο ξεκάθαρα τα αποτελέσματα.

Τι έγινε πέρυσι

Τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2018 δεν είχαν πληρώσει 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων ενώ τα αντίστοιχα Τέλη του 2017 δεν είχαν εξοφλήσει περίπου 1,1 εκατ. ιδιοκτήτες.

Φέτος ωστόσο καταγράφηκε ρεκόρ στην αύξηση των ιδιοκτητών που δεν πλήρωσαν Τέλη Κυκλοφορίας σε ποσοστό 75% καθώς ο αριθμός τους σε σχέση με το 2018 αυξήθηκε κατά 600.000 μονάδες.

Η μεγάλη αύξηση του νέου «κινήματος δεν πληρώνω» στα Τέλη Κυλοφορίας οφείλεται σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου αρχικά στην έλλειψη ρευστότητας και αφετέρου στο γεγονός πως οι καταναλωτές που χρωστούν στην Εφορία αδιαφορούν παντελώς πλέον καθώς τα χρέη από τα Τέλη Κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα απαιτητά αλλά προστίθενται στα συνολικά χρέη.

Οπότε όπως επισημαίνουν εφοριακοί στο Newsauto.gr: «Όταν ένας φορολογούμενος χρωστά 5.000 ή 10.000 ευρώ στην Εφορία δεν θα ασχοληθεί καθόλου με τον αν θα επιβαρυνθεί με τα διπλάσια Τέλη Κυκλοφορίας που μπορεί να ανέρχονται από 500 έως και 2.600 ευρώ. Το θέμα είναι να ακινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας ώστε να προστατευθούν οι υπόλοιποι οδηγοί καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν πληρώνουν ούτε ασφάλεια αλλά ούτε τα περνούν από ΚΤΕΟ και έπειτα το κράτος να θωρακίσει τα έσοδά του».

Όσον αφορά στα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018 κυμάνθηκαν λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ και ειδικότερα ανήλθαν 1,080 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2017.

Επίσης σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών το 2016 οι οφειλές από απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας ανέρχονταν σε πάνω από 252 εκατ. ευρώ ενώ για τα επόμενα χρόνια δεν έχει δημοσιευθεί κανένα απολύτως στοιχείο…

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο Athensmagazine.gr.

 

Ειδήσεις

Ροή ειδήσεων

Share